ระเบียบสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการจัดตั้งสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยจังหวัด พ.ศ. 2561